Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA

Impregnace RSA

Impregnace RSA chrání proti vodě a nečistotám.Vhodná pro všechny typy barev i materiálů.Maximální ochrana díky teflonové složce speciálně vyvinuté odb... celý popis
Dostupnost
skladem druhý den 1 ks
199 Kč
164 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:RSAIMPRE-4
Kompletní specifikace

Impregnace RSA chrání proti vodě a nečistotám.
Vhodná pro všechny typy barev i materiálů.
Maximální ochrana díky teflonové složce speciálně vyvinuté odborníky společnosti Dupont®.
Impregnace nesnižuje propustnost pro vodní páry a je proto vhodná pro membrány typu Gore-Tex®, Sympatex® apod.
Přípravek je doporučován pro ošetření obuvi, oblečení a vybavení na motorku.
Impregnace ošetřuje i švy a zipy.
Vhodná také pro další outdoor vybavení.
Bez obsahu silikonového oleje.
Obsah: 200 ml.

Návod k použití:
Z povrchu odstraňte nečistoty a prach. Stejnoměrně nastříkejte na čistý a suchý povrch ze vzdálenost 15-20 cm a nechejte zaschnout (postup můžete opakovat častěji). Vyzkoušejte barevnou a materiálovou snášenlivost na méně viditelném místě.

S impregnací RSA bude Vaše oblečení nejen ošetřené, ale především chráněné před nepříznivými vlivy!

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P261 Zamezte vdechování erosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.